[genivi-dlt] Synchronize time of various MCU's

Jacek Wywrót jacek.wywrot at bury.com
Thu Oct 31 08:02:44 EDT 2019


Hello all,

I have some question related dlt-daemon sending logs collected from multiple MCUS (different ECU ID) and sending it to the client (dlt-viewer).
Is there some common mechanism to sort messages by the time at which the logs were actually sent (as there might be some jitter between sending a message and the time it is actually received in dlt-daemon)?
And maybe there is some mechanism commonly used for unifying log timestamps from different MCU's?

Thank you for your help.

Sincerely Yours
Jacek Wywrót


W związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), BURY Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, spełniając swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez BURY Sp. z o.o.
Podstawowe informacje:
1. Administratorem danych osobowych jest BURY Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, będąca stroną łączącej nas z Państwem (podmiotem, w którym Państwo są zatrudnieni, z którym współpracujecie, którego jesteście wspólnikami lub reprezentantami etc.) umowy lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt.
2. W każdym czasie mogą Państwo poprosić o dostęp do swoich danych, ich poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Wszystkie przysługujące Państwu prawa znajdują się na tej stronie https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres rodo at bury.com.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania współpracy, wykonania umowy.
4. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać tutaj<https://www.bury.com/pl/dzialalnosc/info/rodo/>

Following the entry into force of the General Data Protection Regulation (so-called GDPR), BURY Sp. z o.o. based in Mielec, fulfilling its statutory duty, enables you to become familiar with the information concerning the processing of your personal data by BURY Sp. z o.o.
Basic information:
1. BURY Sp. z o. o. based in Mielec is the administrator of personal data and a party (entity, you are employed in, you cooperate with, you are a partner or a representative of, etc.) to the agreement concluded with you, or the entity with which the contact has been established.
2. At any time, you can ask for access to your data, their rectification, deletion or limitation of their processing. All the rights you are entitled to can be found on this website https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/. In order to exercise the above rights, please contact us at rodo at bury.com.
3. Your personal data are processed mainly in order to establish or maintain cooperation, perform an agreement.
4. More details on this topic can be found here<https://www.bury.com/en/business/info/gdpr/>.


More information about the genivi-diagnostic-log-and-trace mailing list